บทความ

สถิตินักโทษประหารชีวิตประเทศไทย ล่าสุด

สถิตินักโทษเด็ดขาดประหารชีวิต ลำดับ ปี ชาย หญิง รวม บังคับโทษ หมายเหตุ 1 2547 26 3 29

2 2548 38 3